Normes d’ús i recomanacions per a PMR i cotxes

Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)
Una persona amb mobilitat reduïda és aquella que té limitades, temporal o permanentment, les possibilitats de desplaçar-se o moure’s i és, per tant, depenent d’altres persones (cuidadors) i/o ajudes tècniques (cadires de rodes, caminador, crosses…).

Per norma general l’accés a l’autobús s’ha de fer per la porta davantera. Podran fer-ho per la porta central aquelles persones amb mobilitat reduïda que necessitin fer ús de la rampa. És necessari sol·licitar la rampa amb antelació mitjançant els botons destinats a tal efecte situats tant dins com fora de l’autobús.

Tenen dret a utilitzar la rampa totes aquelles persones amb mobilitat reduïda que vagin en cadira de rodes o similar i aquelles que tot i no utilitzar-la tenen serioses dificultats per a caminar. Els vehicles elèctrics (tipus moto o butaca) poden accedir a l’autobús, sempre que tinguin la placa identificativa i la persona usuària porti acreditació.

Les cadires de rodes o similar es situaran sempre a l’espai reservat, sempre en el sentit contrari al de la marxa de l’autobús, amb el fre posat i amb el cinturó cordat en aquells vehicles que en disposin. En aquells vehicles que en tinguin és obligatori també baixar la barra de seguretat.

Cada vehicle té disponibilitat d’una o dues places per a PMR. El seu ús és preferent enfront d’altres usuaris i/o cotxets.

Cotxets

Per norma general l’accés a l’autobús s’ha de fer per la porta davantera. Podran fer-ho per la central en aquells vehicles en els que el personal de conducció indiqui que el passadís no és suficientment ample com per que hi passi el cotxet. En cap cas s’accedirà per la porta central sense el previ permís del personal de conducció. L’ús de la rampa queda limitat a les PMR i altres casos excepcionals.

Es demana, en els casos que sigui possible, accedir a l’autobús amb el cotxet plegat.

Els cotxets es situaran a l’espai reservat a PMR si aquest no està ocupat per altre cotxet o una PMR. L’ús d’aquest espai és preferent pels cotxets enfront d’altres usuaris que viatgin dempeus o asseguts en els transportins. L’empresa, mitjançant el personal de conducció, es reserva el dret de prohibir l’entrada de cotxets per raons de capacitat de l’autobús.

El cotxet es situarà sempre de forma que l’infant vagi en sentit contrari a la marxa de l’autobús i amb els elements de subjecció correctament cordats així com amb el fre posat. És responsabilitat de la personal que accedeix amb el cotxet vetllar per la seguretat de l’infant.

A l’hora de baixar, es recomana fer-ho d’esquena, baixant primer l’adult i desprès el cotxet amb l’infant.

Skip to content