Avís legal

El contingut del present lloc web és propietat de SOLER I SAURET S.A. Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts excepte autorització per escrit de la societat. La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es realitzi sense autorització de SOLER I SAURET S.A serà una infracció que es perseguirà conforme a la legislació vigent.

SOLER I SAURET S.A rebutja la responsabilitat derivada del mal ús dels continguts, del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest i no adquireix responsabilitat alguna per la infracció que l’usuari pugui efectuar de tals drets protegits, així com els que abastin els drets protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual, Llei sobre la Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, Llei de Marques, Llei General de Publicitat, Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (Estatal o Autonòmica), Llei de Competència Deslleial i Llei de Condicions Generals de Contractació, entre unes altres. L’anteriorment exposat té caràcter enunciatiu, però no limitatiu, per la qual cosa SOLER I SAURET S.A perseguirà, fins i tot acudint a les Autoritats de l’Estat, qualsevol actuació il·legal o infracció dels seus drets i/o de les persones i entitats amb drets protegits.

La informació, imatges, textos, documents i qualsevol altre contingut situat en la web podrà ser consultada únicament amb finalitats informatives per qualsevol visitant del nostre lloc web. SOLER I SAURET S.A es reserva el dret de restringir l’accés a la seva xarxa o als seus continguts i pot modificar els termes i condicions d’ús del lloc web en qualsevol moment i sense previ avís. Els navegants/visitants del lloc web són responsables de revisar els continguts d’aquest Avís Legal per determinar els termes i condicions d’ús del mateix.

SOLER I SAURET S.A rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquest lloc web i, per tant, no elaborada per SOLER I SAURET S.A o no publicada en el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços amb les pàgines web de SOLER I SAURET S.A. Així mateix, queda exclosa la responsabilitat pels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics.

Amb la finalitat d’agilitar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari, aquest lloc web podrà utilitzar “cookies” i fitxers de registre. Les “cookies” són codis que el servidor introdueix en el disc dur de l’ordinador per identificar a l’usuari. Les “cookies” s’associen únicament amb un usuari anònim, no permetent accedir a dades de caràcter personal ni, en general, a dades del disc dur de l’usuari. Si l’usuari no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una “cookie”, ha de configurar el seu navegador per no rebre-les. En tal cas, no obstant això, la rapidesa i qualitat en el funcionament dels serveis de SOLER I SAURET S.A pot disminuir. Els fitxers de registre són el registre històric de tot el que succeeix en un lloc web: entrada i sortida d’usuaris, adreça IP, lloc web del que provenen, dates, país, etc. SOLER I SAURET S.A pot analitzar aquesta informació per conèixer l’afluència de tràfic al portal, els continguts més visitats i les principals rutes de navegació, tot això amb l’objectiu d’adequar els continguts del portal a les expectatives dels usuaris que ens visiten.

Les seves dades seran tractades per SOLER I SAURET, S.A. amb la finalitat de poder subministrar-li la informació que ens ha sol·licitat o concertar la cita prèvia que desitja. No seran comunicades a tercers ni s’utilitzaran per a cap altra finalitat.
En compliment de la normativa (UE) 2016/679 Reglamento General de Protección de Datos, l’informem que pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un correu electrònic a la direcció dades@solerisauret.com o bé enviant un escrit per correu postal a la direcció Crta. Laureà Miró, 426 – 08980 Sant Feliu de Llobregat (Telf.93.632.53.88). Barcelona, Espanya. En ambdós casos s’haurà d’adjuntar fotocòpia del DNI per a la comprovació de la identitat.
També l’informem que pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protecció de Datos si considera que s’han vist vulnerats els seus drets.
Les seves dades seran conservades durant dos anys, sent destruïdes una vegada finalitzat aquest termini.

Skip to content