Canal ètic i de denúncies

SI VOSTÉ ÉS UNA PERSONA USUÀRIA DELS NOSTRES SERVEIS I DESITJA INTERPOSAR UNA QUEIXA O RECLAMACIÓ, premi aquí

El canal ètic i de denúncies de SOLER i SAURET, SA és la via per posar en coneixement, de manera segura i confidencial, incompliments del codi ètic, normativa interna o de la legalitat dels quals es tingui coneixement. Aquesta via està a disposició de les persones treballadores de l’organització o de les persones que tinguin alguna relació comercial amb ella.

És un sistema efectiu per detectar possibles conductes que puguin posar en risc SOLER I SAURET, SA i, per extensió, els que en formen part.

El canal compleix amb els requisits que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre del 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió i amb les exigències del Codi Penal en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques.

De la gestió del canal se n’encarrega l’Òrgan de Compliment Normatiu de SOLER I SAURET, SA, que actua amb independència i màxima confidencialitat en el procés d’anàlisi i investigació de les comunicacions rebudes, derivant-ne aquelles de les que es disposi d’un altre òrgan gestor intern creat a tal efecte.

SOLER I SAURET, SA garanteix l’absència de represàlies per comunicacions de bona fe i no sancionarà qui les dugui a terme. La comunicació dolosament falsa o maliciosa sí que pot donar lloc a accions contra qui la presenti

Ves al contingut