Reglament viatgers Soler i Sauret

Drets de les persones usuàries

 1. Ser transportades amb un títol de transport vàlid. En cas d’incidència que provoqui l’aturada de l’autobús, tenen dret a continuar el viatge en la mateixa línia o en una altre d’itinerari semblant, sense que hagin de pagar aquest nou trajecte, o obtenir un bitllet de bescanvi. Els títols que permeten un nombre il·limitat de viatges o la lliure circulació no donen dret a cap devolució.
 2. Dur paquets o objectes de mides no superiors a 100 x 60 x 25 cm, sempre que no suposin molèsties o un perill per als altres viatgers.
 3. Ser tractades correctament pels empleats de l’empresa i ser ateses en les peticions d’ajuda i informació que sol·licitin d’aquells.
 4. Formular les reclamacions que estimin convenients, amb relació a la prestació dels serveis, la qual cosa podran efectuar en els llibres de reclamació que estan a la seva disposició. Rebre resposta, per part de l’empresa prestatària del servei, en un termini màxim d’un mes, de la reclamació o queixa formulada.
 5. Les persones usuàries amb mobilitat reduïda, les dones embarassades i la gent gran disposen de seients d’ús preferent, que estan degudament senyalitzats.
 6. Ser informades amb anterioritat de les modificacions parcials o totals dels itineraris previstos inicialment.
 7. Transport gratuït dels infants fins a quatre anys, sempre que no ocupin cap seient.
 8. Viatja amb bicicletes o patinets plegables.

Obligacions de les persones usuàries: civisme

 1. Cedir els seients reservats a les persones amb mobilitat reduïda o a altres col·lectius especificats a la senyalització.
 2. Atendre les indicacions que formulin els empleats, així com els cartells i avisos a la vista en els vehicles.
 3. Reunir les condicions mínimes de sanitat, salubritat i higiene necessàries.
 4. Evitar qualsevol acció que pugui implicar deteriorament o maltractament dels vehicles.
 5. Està prohibit fumar o portar la cigarreta encesa a l’interior dels vehicles.
 6. Les persones usuàries han d’entrar i sortir dels vehicles per les portes que, respectivament, estan destinades a aquest efecte. En els autobusos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, les persones usuàries que vagin amb cadira de rodes o aquelles persones que tinguin serioses dificultats per a caminar estan autoritzades a pujar per la porta central a fi i efecte d’utilitzar la rampa d’accés. A l’interior del vehicle, les persones amb cadira de rodes s’han de situar a l’espai reservat i convenientment senyalitzat.
 7. Les persones que accedeixin al vehicle amb cotxets d’infants procuraran que aquests cotxets estiguin plegats si no disposen d’espai reservat, i entraran per la porta davantera. Si hi ha espai reservat, els han de situar al lloc convenientment senyalitzat.
 8. No es pot distreure al personal de conducció durant la marxa del vehicle.
 9. No està permès entrar animals dins els vehicles, excepte els gossos pigall o d’assistència convenientment identificats d’acord amb la legislació vigent, i aquells animals domèstics que puguin ser transportats en receptacles convenientment preparats, sempre sota la responsabilitat del portador, per tal que no puguin embrutar o incomodar a altres viatgers. Les mides d’aquets receptacles no excediran de les permeses per aquest reglament per a l’equipatge de mà, paquets i altres objectes.
 10. Plegar les bicicletes i els patinets. Només es podrà accedir a l’autobús si la bicicleta o el patinet estan plegats.

Bitllets, targetes i règim sancionador

 1. S’ha de disposar del bitllet o títol de transport validat, adequat al trajecte que es vol realitzar.
 2. No són vàlids els bitllets i les targetes amb alteracions o manipulacions.
 3. Els títols de transport sense banda magnètica han de ser mostrats al personal de conducció a l’entrar a l’autobús. Si un viatger porta una targeta, un abonament o un passi personalitzat, ha de demostrar que és el titular.
 4. Els títols de transport del sistema tarifari integrat, donen dret a transbordament entre mitjans de transport integrats, dins del límit horari establert. Els bitllets senzills no permeten transbordament, així com tampoc els títols monomodals.
 5. El títol de transport s’ha de conservar durant tot el trajecte i mostrar-lo quan el demanin els empleats de l’empresa. En cas de que diversos viatgers efectuïn les validacions amb un mateix títol, aquest restarà en possessió de l’últim viatger que abandoni l’autobús.
 6. Els viatgers sense títol de transport vàlid han de pagar una percepció mínima segons estipula normativa vigent. Si aquest pagament el fan immediatament o en el termini de 2 dies hàbils, tindran una reducció del 50%. Si el viatger no abona l’import reduït disposarà de 30 dies per fer-lo efectiu.
 7. Si el viatger es nega a identificar-se, els empleats sol·licitaran la presència d’agents de seguretat i poden exigir que el viatger abandoni l’autobús.

Reglament de viatgers dels serveis de transport públic de superfície de l’àmbit de l’AMB

Article 1. Objecte del Reglament.
L’objecte d’aquest Reglament és determinar les condicions generals d’utilització pels usuaris dels serveis de transport públic col·lectiu de viatgers de superfície que discorren íntegrament a l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tot això de conformitat amb allò que determinen les disposicions de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor i el seu Reglament aprovat per Decret 319/1990, de 21 de desembre, així com els articles 40, 41, 142.14 i 143.1 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres i l’article 201.1 del seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 1211/90, de 28 de setembre.

Article 2 Drets dels usuaris.
Seran drets dels usuaris dels serveis públics de transport col·lectiu de viatgers de superfície:
a) Ser transportats amb un títol de transport vàlid amb els objectes i paquets que portin, sempre que no sobrepassin les places i pes autoritzats per al vehicle i sempre que no suposin molèsties o un perill per als altres viatgers i amb les limitacions determinades a l’article 5.
b) En cas d’incidència que provoqui l’aturada de l’autobús, tindran dret a continuar el viatge a la mateixa línia o en altra d’itinerari semblant, sense que hagin de pagar aquest nou trajecte, o a obtenir un bitllet de bescanvi. Els títols que permetin un nombre il·limitat de viatges o la lliure circulació no donaran dret a cap devolució.
c) Sol·licitar i rebre informació sobre els serveis. Així, els itineraris i els horaris de serveis estaran exposats a les parades i les tarifes s’exposaran als vehicles.
d) Ser tractats correctament pels empleats de les empreses explotadores i ser atesos en les peticions d’ajuda i informació que sol·licitin d’ aquells.
e) Formular les reclamacions que estimin convenients en relació a la prestació dels serveis, la qual cosa podran efectuar en els llibres de reclamacions que estaran a la seva disposició.
f) Rebre contestació de l’empresa prestatària dels serveis en un termini màxim de dos mesos de les seves reclamacions i queixes formulades.
g) Els usuaris amb mobilitat reduïda, les dones embarassades i la gent gran disposaran de seients d’ús preferent, que estaran degudament senyalitzats.
h) Les empreses hauran d’informar amb antelació a l’usuari, de les modificacions parcials o totals dels itineraris previstos inicialment.

Article 3. Obligatorietat del títol de transport.
3.1 Per la utilització dels serveis, els usuaris hauran de disposar del títol de transport corresponent.
3.2 Els títols podran ser per a un sol viatge, per a diversos viatges, per a un temps determinat o de qualsevol altra classe. Així mateix podran ser exclusius per a la utilització del prestador del servei o compatibles amb altres serveis de transport públic amb els quals s’hagi dut a terme un procés d’integració tarifaria.
3.3 Tots els títols que requereixin cancel·lació o validació mecànica o magnètica no seran vàlids sense aquesta, amb independència de les seves característiques. A aquest efecte tindran la consideració de títol de transport tant els bitllets o els abonaments adquirits mitjançant el pagament del preu corresponent, con els passis atorgats a diversos col·lectius, com la gent gran.
3.4 El bitllet o títol de transport vàlid donarà dret a viatjar fins el terminal de línia, s’haurà de conservar durant tot el viatge i s’haurà d’exhibir a sol·licitud de qualsevol empleat de l’empresa explotadora. Així mateix s’haurà de preservar en bon estat ja que qualsevol títol malmès no donarà dret a ser bescanviat. Quan així ho determinin els organismes competents, el títol podrà ser utilitzat en altres línies o en altres modalitats de transport, en les condicions de transbord i ús que expressament s’estableixin.
3.5 En cas de bescanvi del títol, l’empresa només estarà obligada a facilitar a l’usuari el mateix nombre de viatges que li restin per cancel·lar, dins del termini de vigència del títol.
3.6 Dos o més passatgers podran viatjar amb un sol títol multiviatge, que no sigui personal, sempre que s’hi hagin efectuat el nombre de cancel·lacions o validacions equivalents al d’usuaris i sempre que el portador del títol realitzi un desplaçament igual o més llarg al dels acompanyants, en cas de títols que acceptin la modalitat d’ús compartit.
3.7 En cap cas, l’empresa prestadora respondrà ni estarà obligada en virtut de la publicitat incorporada al títol.
3.8 Els nens menors de quatre anys estaran exempts de pagar bitllet.

Article 4. Condicions generals d’ utilització dels serveis.
4. 1 Els usuaris tindran les següents obligacions:
a) Atendre les indicacions que formulin els empleats de la companyia, en ordre a la correcta prestació del servei, així com també les que resultin de cartells i avisos col·locats a la vista en els vehicles i en les instal·lacions de les estacions d’autobusos.
b) Observar un comportament correcte i respectuós amb la resta d’usuaris i amb els empleats de l’empres explotadora. En els vehicles es col·locaran i s’asseuran de manera que no obstaculitzin o dificultin l’entrada o sortida d’altres viatgers.
c) Reunir les condicions mínimes de sanitat, salubritat i higiene necessàries , per tal d’evitar qualsevol risc o incomoditat per la resta d’usuaris.
d) Evitar qualsevol acció que pugui implicar deteriorament o maltractament en els vehicles o en les instal·lacions de les estacions d’autobusos o que en general perjudiqui els interessos de les empreses explotadores. Els usuaris comunicaran al conductor del vehicle qualsevol anomalia o desperfecte que s’hagi observat, per a la seva reparació.
4.2 El conductor i tots aquells empleats de les empreses prestatàries dels serveis que tinguin encomanades funcions d’inspecció, intervenció i vigilància podran prohibir l’entrada als vehicles i ordenar-ne la sortida als viatgers que incompleixin les obligacions anteriors.
4.3 Els usuaris hauran d’entrar i sortir dels vehicles per les portes que, respectivament, estiguin destinades a aquest efecte. En els autobusos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, els usuaris que vagin amb cadira de rodes estan autoritzats a pujar per la porta central a fi i efecte d’utilitzar la rampa d’accés. A l’interior del vehicle s’hauran de situar a l’espai reservat i convenientment senyalitzat. Les empreses explotadores podran determinar les condicions d’utilització de la rampa d’accés per a altres supòsits concrets.
4.4 Si s’efectua l’accés al vehicle amb cotxets de nens, es procurarà que aquests estiguin plegats. En cas contrari s’hauran de situar al lloc convenientment senyalitzat, d’acord amb el Decret 135/1995, de 24 de març, del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

Article 5. Prohibicions
Estarà prohibit als usuaris dels autobusos:
a) Viatjar sense bitllet o títol de transport vàlid.
b) Distreure al conductor durant la marxa del vehicle.
c) Entrar o sortir dels vehicles per una altra porta que la senyalada per a cada cas amb les excepcions de l’article anterior.
d) Entrar al vehicle quan s’ha fet l’advertència que està complet.
e) Impedir o forçar l’obertura o tancament de les portes d’accés als vehicles o manipular-ne els mecanismes de funcionament, previstos per a ser utilitzats per personal exclusiu de les empreses explotadores.
f) Distribuir propaganda, enganxar cartells, pidolar i vendre béns o serveis a l’interior dels vehicles i a les estacions d’autobusos sense autorització expressa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de l’empresa explotadora i en general mantenir o efectuar accions que per la seva naturalesa puguin pertorbar als usuaris i alterar l’ordre públic.
g) Fumar o portar la cigarreta encesa a l’interior dels vehicles, així com fer-ho a les estacions d’autobusos fora dels llocs habilitats a l’efecte.
h) Entrar animals dins els vehicles o les instal·lacions i mitjans de transport, excepte en els casos de persones invidents, persones amb discapacitat o que pateixin trastorns diabètics o epilèptics acompanyades de gossos pigall o gossos d’assistència o de suport, i aquells animals domèstics que per la seva mida puguin ser transportats en receptacles convenientment preparats, sempre sota la responsabilitat del portador, per tal que no puguin embrutar o incomodar els altres viatgers.
i) Introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos per als passatgers i en general qualsevol paquet o objecte de mides superiors a 100 x 60 x 25 cm., excepte els cotxets de nens, les bicicletes plegables degudament plegades i les cadires de rodes i escúters que compleixin els requisits que fixa la normativa aplicable.
No obstant l’exposat, l’empresa prestatària dels serveis de transport, per a determinats objectes d’ús comú la mida dels quals fos superior a les anteriorment determinades, podrà autoritzar-ne el transport i fixar les condicions especifiques quan a la utilització dels serveis per als seus portadors.
j) Desatendre les instruccions que sobre el servei donin el conductor o els empleats de les empreses que tinguin encomanades funcions de vigilància o inspecció.
k) En general, tot comportament que impliqui perill per a la pròpia integritat física o la dels altres usuaris o que es pugui considerar molest o ofensiu per a aquest o per als agents i personal de les empreses explotadores, així com aquelles accions que puguin implicar el deteriorament o causar brutícia en els vehicles o instal·lacions de les estacions d’autobusos.

Article 6.- Mesures aplicables per l’ús indegut del servei de transport públic de viatgers en superfície.
A les persones usuàries del servei de transport públic de superfície de viatgers dins l’àmbit metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els hi serà aplicable allò previst a l’article 52 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, en el redactat que en cada moment resulti vigent o en el que resulti de la norma que, si fos el cas, la substitueixi.

Article 7.- Infraccions i sancions.
7.1 L’incompliment pels usuaris de les obligacions esmentades a l’article 4 i de les prohibicions assenyalades a l’article 5 d’aquest Reglament tindrà la consideració de falta lleu, segons allò que determina l’article 142.14) de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres i serà sancionat amb multa de 100,00 euros a 200,00 euros, d’acord amb l’article 201.1 del Reglament d’aplicació de l’esmentada Llei. Així mateix, l’ús indegut per part dels usuaris del servei de transport públic de viatgers a l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona regulat a l’article 6 d’aquest Reglament serà sancionat d’acord amb el règim sancionador previst a l’article 53 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, en el redactat que en cada moment resulti vigent o en el que resulti de la norma que, si fos el cas, la substitueixi.
7.2 La graduació de les sancions s’efectuarà atès els danys i perjudicis causats, el risc creat, la intencionalitat del causant i la reiteració en la comissió de les conductes sancionades.

Article 8.- Prescripció
Les infraccions i les sancions prescriuran de conformitat amb el que preveu l’article 145 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres, l’article 58 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor i d’acord amb les disposicions de l’article 30 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Article 9.- Procediment sancionador
9.1 Els expedients sancionadors que es derivin de les infraccions denunciades es tramitaran d’acord amb el que disposen el capítol I del Títol vuitè i novè de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, d’acord amb les disposicions del Capítol 4 del Títol 8 del Decret 319/1990, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
9.2 Les empreses prestatàries dels serveis de transport podran inspeccionar el compliment pels usuaris de les obligacions establertes en aquest Reglament, sense perjudici de la supervisió de la referida inspecció per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
9.3 Els empleats de les esmentades empreses estan autoritzats a vigilar i inspeccionar el compliment de les esmentades obligacions i hauran de donar compte de les infraccions detectades formulant la corresponent denúncia que donarà lloc, si s’escau, a l’obertura de l’expedient sancionador corresponent. Quan exercitin aquestes funcions estaran proveïts del document acreditatiu de la seva condició, que hauran d’exhibir si els hi és requerit.

Article 10.- Usuaris beneficiaris del Sistema de Tarifació Social del Transport
A més de les disposicions contingudes en aquest Reglament, serà aplicable als usuaris beneficiaris del Sistema de Tarifació Social del Transport l’Ordenança Metropolitana Reguladora del Sistema de Tarifació Social que en cada moment resulti vigent.

Article 11.- Bonificacions en el preu dels títols de transport públic de viatgers per superfície titularitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
11.1 Les persones membres de les famílies monoparentals i de les famílies nombroses que tinguin reconeguda aquesta condició, i ho acreditin amb el títol corresponent, en virtut d’allò que estableix el Reial decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, gaudiran de les següents bonificacions, a similitud de les bonificacions implantades pel que fa als títols de transport integrats, en el preu dels títols no integrats dels serveis de transport públic de viatgers per superfície titularitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona:
a) Famílies monoparentals o nombroses de categoria general: reducció del 20%.
b) Famílies monoparentals o nombroses de categoria especial: reducció del 50%.
11.2 Així mateix, amb l’objectiu d’implantar polítiques que impulsin la mobilitat sostenible, mitjançant la signatura de convenis a subscriure amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i/o la tramitació dels mecanismes legalment oportuns, es podrà acordar la gratuïtat o la reducció en el preu del bitllet senzill i/o dels títols propis dels serveis de transport públic de viatgers per superfície titularitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a favor de determinats col·lectius. Els convenis i/o els mecanismes que s’adoptin, definiran, entre d’altres, el marc de finançament resultant.

Article 12.- Publicitat d’aquest Reglament
L’empresa prestatària dels serveis col·locarà el Reglament o un extracte d’aquest a l’interior dels vehicles i a les estacions d’autobusos.

Skip to content