Reglament viatgers Soler i Sauret

Drets de les persones usuàries

 1. Ser transportades amb un títol de transport vàlid. En cas d’incidència que provoqui l’aturada de l’autobús, tenen dret a continuar el viatge en la mateixa línia o en una altre d’itinerari semblant, sense que hagin de pagar aquest nou trajecte, o obtenir un bitllet de bescanvi. Els títols que permeten un nombre il·limitat de viatges o la lliure circulació no donen dret a cap devolució.
 2. Dur paquets o objectes de mides no superiors a 100 x 60 x 25 cm, sempre que no suposin molèsties o un perill per als altres viatgers.
 3. Ser tractades correctament pels empleats de l’empresa i ser ateses en les peticions d’ajuda i informació que sol·licitin d’aquells.
 4. Formular les reclamacions que estimin convenients, amb relació a la prestació dels serveis, la qual cosa podran efectuar en els llibres de reclamació que estan a la seva disposició. Rebre resposta, per part de l’empresa prestatària del servei, en un termini màxim d’un mes, de la reclamació o queixa formulada.
 5. Les persones usuàries amb mobilitat reduïda, les dones embarassades i la gent gran disposen de seients d’ús preferent, que estan degudament senyalitzats.
 6. Ser informades amb anterioritat de les modificacions parcials o totals dels itineraris previstos inicialment.
 7. Transport gratuït dels infants fins a quatre anys, sempre que no ocupin cap seient.
 8. Viatja amb bicicletes o patinets plegables.

Obligacions de les persones usuàries: civisme

 1. Cedir els seients reservats a les persones amb mobilitat reduïda o a altres col·lectius especificats a la senyalització.
 2. Atendre les indicacions que formulin els empleats, així com els cartells i avisos a la vista en els vehicles.
 3. Reunir les condicions mínimes de sanitat, salubritat i higiene necessàries.
 4. Evitar qualsevol acció que pugui implicar deteriorament o maltractament dels vehicles.
 5. Està prohibit fumar o portar la cigarreta encesa a l’interior dels vehicles.
 6. Les persones usuàries han d’entrar i sortir dels vehicles per les portes que, respectivament, estan destinades a aquest efecte. En els autobusos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, les persones usuàries que vagin amb cadira de rodes o aquelles persones que tinguin serioses dificultats per a caminar estan autoritzades a pujar per la porta central a fi i efecte d’utilitzar la rampa d’accés. A l’interior del vehicle, les persones amb cadira de rodes s’han de situar a l’espai reservat i convenientment senyalitzat.
 7. Les persones que accedeixin al vehicle amb cotxets d’infants procuraran que aquests cotxets estiguin plegats si no disposen d’espai reservat, i entraran per la porta davantera. Si hi ha espai reservat, els han de situar al lloc convenientment senyalitzat.
 8. No es pot distreure al personal de conducció durant la marxa del vehicle.
 9. No està permès entrar animals dins els vehicles, excepte els gossos pigall o d’assistència convenientment identificats d’acord amb la legislació vigent, i aquells animals domèstics que puguin ser transportats en receptacles convenientment preparats, sempre sota la responsabilitat del portador, per tal que no puguin embrutar o incomodar a altres viatgers. Les mides d’aquets receptacles no excediran de les permeses per aquest reglament per a l’equipatge de mà, paquets i altres objectes.
 10. Plegar les bicicletes i els patinets. Només es podrà accedir a l’autobús si la bicicleta o el patinet estan plegats.

Bitllets, targetes i règim sancionador

 1. S’ha de disposar del bitllet o títol de transport validat, adequat al trajecte que es vol realitzar.
 2. No són vàlids els bitllets i les targetes amb alteracions o manipulacions.
 3. Els títols de transport sense banda magnètica han de ser mostrats al personal de conducció a l’entrar a l’autobús. Si un viatger porta una targeta, un abonament o un passi personalitzat, ha de demostrar que és el titular.
 4. Els títols de transport del sistema tarifari integrat, donen dret a transbordament entre mitjans de transport integrats, dins del límit horari establert. Els bitllets senzills no permeten transbordament, així com tampoc els títols monomodals.
 5. El títol de transport s’ha de conservar durant tot el trajecte i mostrar-lo quan el demanin els empleats de l’empresa. En cas de que diversos viatgers efectuïn les validacions amb un mateix títol, aquest restarà en possessió de l’últim viatger que abandoni l’autobús.
 6. Els viatgers sense títol de transport vàlid han de pagar una percepció mínima segons estipula normativa vigent. Si aquest pagament el fan immediatament o en el termini de 2 dies hàbils, tindran una reducció del 50%. Si el viatger no abona l’import reduït disposarà de 30 dies per fer-lo efectiu.
 7. Si el viatger es nega a identificar-se, els empleats sol·licitaran la presència d’agents de seguretat i poden exigir que el viatger abandoni l’autobús.

Reglament de viatgers dels serveis de transport públic de superfície de l’àmbit de l’AMB

Article 1. Objecte del Reglament

L’objecte d’aquest reglament és determinar les condicions generals d’utilització per a totes les persones que utilitzen els serveis de transport públic col·lectiu de viatgers (d’ara endavant, els usuaris) de superfície que circulen íntegrament per l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de conformitat amb el que determinen les disposicions de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, i el seu Reglament, aprovat pel Decret 319/1990, de 21 de desembre, així com els articles 40, 41, 142.14 i 143.1 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres, i l’article 201.1 del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 1211/90, de 28 de setembre.

Article 2. Drets dels usuaris

Són drets de les persones que utilitzen els serveis de transport públic col·lectiu de viatgers de superfície:

 1. Ser transportades amb un títol de transport vàlid amb els objectes i els paquets que portin, sempre que no sobrepassin les places i el pes autoritzats per al vehicle i sempre que no suposin molèsties o un perill per a les altres persones, respectant els usos prioritaris i preferents indicats en l’article 2 apartat h) i amb les limitacions que es determinen en l’article
 2. En cas d’incidència que provoqui l’aturada de l’autobús, continuar el viatge en la mateixa línia o en una altra d’itinerari semblant, sense que hagin de pagar aquest nou trajecte, o a obtenir un bitllet de bescanvi. Els títols que permetin un nombre il·limitat de viatges o la lliure circulació no donen dret a cap devolució.
 3. Sol·licitar i rebre informació sobre els serveis. Així, els itineraris i els horaris dels serveis estan exposats a les parades i les tarifes s’exposen als
 4. Ser tractades correctament pel personal de les empreses prestatàries i ser ateses en les peticions d’ajuda i informació que sol·licitin al
 5. Formular les reclamacions que estimin convenients amb relació a la prestació dels serveis, cosa que poden fer mitjançant els llibres de reclamacions que tenen a la seva disposició.
 6. Rebre resposta de l’empresa prestatària dels serveis, en un termini màxim de dos mesos, sobre les reclamacions i queixes que hagin
 7. Ser informades, per part de les empreses prestatàries, amb antelació sobre les modificacions parcials o totals dels itineraris previstos
 8. Tenir garantides, atesos els principis de llibertat, igualtat i participació, les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació en l’ús del transport públic de superfície, en els casos de persones amb discapacitat física i orgànica, visual, auditiva o intel·lectual, persones grans, usuaris de caminadors o rollators, dones embarassades i persones amb mobilitat reduïda, en els termes expressats en els subapartats següents:
  1. Les persones amb discapacitat i amb mobilitat reduïda, les dones embarassades i les persones grans tenen prioritat absoluta en l’ús de seients d’ús preferent, que disposen d’una senyalització específica a aquest efecte. Si tots aquests seients ja estan ocupats per persones amb aquest dret, tenen prioritat per ocupar amb caràcter preferent la resta dels
  2. Les persones amb cadires de rodes o cadires de posicionament tenen preferència en l’accés als vehicles i en l’ús dels espais reservats que estiguin lliures, respecte a altres persones que coincideixin en la parada i tinguin alguna de les condicions exposades en l’apartat 4.3 de l’article 4, per a l’ús d’aquests espais reservats.
  3. Les persones que utilitzin escúters poden accedir als vehicles que disposin d’espais reservats lliures, sempre que acreditin la situació de mobilitat reduïda i que l’escúter que utilitzen compleixi les condicions de seguretat corresponents, d’acord amb el que estableix el Codi d’accessibilitat de Catalunya i mitjançant la identificació prevista a aquest efecte, tant de la persona com de l’escúter

Article 3. Obligatorietat del títol de transport

 1. Per utilitzar els serveis, cal disposar del títol de transport
 2. Els títols poden ser per a un sol viatge, per a diversos viatges, per a un temps determinat o de qualsevol altra Així mateix, poden ser exclusius per a la utilització del prestatari del servei o compatibles amb altres serveis de transport públic amb els quals s’hagi dut a terme un procés d’integració tarifària.
 3. Tots els títols que requereixin validació mecànica o magnètica no són vàlids sense aquesta validació, amb independència de les seves característiques. A aquest efecte, tenen la consideració de títol de transport tant els bitllets o els abonaments adquirits mitjançant el pagament del preu corresponent com els passis atorgats a diversos col·lectius, com la gent gran.
 4. El bitllet o títol de transport vàlid dona dret a viatjar fins al terminal de línia, s’ha de conservar durant tot el viatge i s’ha d’exhibir si el personal de l’empresa prestatària ho Així mateix, s’ha de preservar en bon estat, ja que cap títol malmès no dona dret a ser bescanviat. Quan així ho determinin els organismes competents, el títol pot ser utilitzat en altres línies o en altres modalitats de transport, en les condicions de transbord i ús que s’estableixin expressament.
 5. En cas de bescanvi del títol, l’empresa només està obligada a facilitar el mateix nombre de viatges que li restin per validar dins del termini de vigència del títol.
 6. Dues persones o més poden viatjar amb un sol títol multiviatge, que no sigui personal, sempre que s’hagi validat el nombre de vegades equivalent i sempre que qui porti el títol faci un desplaçament igual o més llarg que el dels acompanyants, en cas de títols que acceptin la modalitat d’ús compartit.
 7. En cap cas l’empresa prestatària no respon de la publicitat incorporada al títol, ni està obligada a fer-ho.
 8. Els menors de quatre anys estan exempts de pagar

Article 4. Condicions generals d’utilització dels serveis

 1. Els usuaris tenen les obligacions següents:
  1. Atendre les indicacions que formuli el personal de la companyia, per a la prestació correcta del servei, com també les que resultin de cartells i avisos col·locats a la vista als vehicles i a les instal·lacions de les estacions d’autobusos.
  2. Observar un comportament correcte i respectuós amb la resta de persones, amb especial atenció a les necessitats de les persones grans, les dones embarassades, les persones amb discapacitat i les persones amb mobilitat reduïda, i cedir-los el seient en cas que els seients d’ús preferent estiguin ocupats, i amb el personal de l’empresa prestatària. Col·locar-se o asseure’s als vehicles de manera que no obstaculitzin o dificultin l’entrada o la sortida d’altres
  3. Tenir les condicions mínimes de netedat, salubritat i higiene necessàries, a fi d’evitar qualsevol risc o incomoditat per a la resta de
  4. vitar qualsevol acció que pugui implicar el deteriorament o el maltractament dels vehicles o de les instal·lacions de les estacions d’autobusos o que en general perjudiqui els interessos de les empreses prestatàries. Els usuaris han de comunicar al personal de conducció del vehicle qualsevol anomalia o desperfecte que hagin observat, per tal de reparar-lo.
 2. El personal de conducció i la resta de personal de les empreses prestatàries dels serveis que tinguin encomanades funcions d’inspecció, intervenció i vigilància poden prohibir l’entrada als vehicles i ordenar-ne la sortida a les persones que incompleixin les obligacions
 3. S’ha d’entrar i sortir dels vehicles per les portes que, respectivament, estiguin destinades a aquest Als autobusos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, les persones amb cadira de rodes, escúter o cadira de posicionament estan autoritzades a pujar per la porta central, a fi i efecte d’utilitzar la rampa d’accés. A l’interior del vehicle s’han de situar a l’espai reservat i senyalitzat convenientment. També estan autoritzades a utilitzar la rampa situada a la porta central els usuaris de caminadors o rollators, que a l’interior del vehicle s’han de situar en un seient reservat, procurant plegar el caminador o el rollator. Les empreses prestatàries poden determinar les condicions d’utilització de la rampa d’accés per a altres casos concrets.
 4. Si s’accedeix al vehicle amb cotxets, cal procurar que estiguin plegats. En cas contrari, s’han de situar al lloc convenientment senyalitzat, d’acord amb el Decret 135/1995, de 24 de març, del Departament de Benestar Social de la Generalitat de

Article 5. Prohibicions

Es prohibeix:

 1. Viatjar sense bitllet o títol de transport vàlid.
 2. Distreure el personal de conducció mentre el vehicle està en
 3. Entrar o sortir dels vehicles per una porta diferent de l’assenyalada per a cada cas, amb les excepcions de l’article
 4. Entrar al vehicle quan s’ha fet l’advertència que és
 5. Impedir o forçar l’obertura o el tancament de les portes d’accés als vehicles o manipular-ne els mecanismes de funcionament, previstos per ser utilitzats exclusivament pel personal de les empreses prestatàries.
 6. Distribuir propaganda, enganxar cartells, pidolar i vendre béns o serveis a l’interior dels vehicles i a les estacions d’autobusos, sense autorització expressa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de l’empresa prestatària i, en general, mantenir o efectuar accions que per la seva naturalesa puguin pertorbar les persones i alterar l’ordre públic.
 7. Fumar o portar la cigarreta encesa a l’interior dels vehicles, o a les estacions d’autobusos fora dels llocs habilitats a aquest efecte, així com menjar o beure dins del vehicle.
 8. Entrar amb animals dins dels vehicles o a les instal·lacions i els mitjans de transport, excepte en els casos de persones amb alguna discapacitat visual acompanyades de gossos pigall i de persones amb discapacitat auditiva o física, o persones que pateixen trastorns de l’espectre autista, diabetis, epilèpsia o alguna de les malalties reconegudes en l’apartat 1 de la disposició final segona de la Llei 19/2009, que requereixen els serveis que presta un gos d’assistència, reconegut i acreditat oficialment i ensinistrat específicament per complir unes funcions determinades. L’usuari o usuària ha de tenir reconeguda oficialment la seva discapacitat mitjançant el certificat a què fa referència l’article 21.d de la Llei 19/2009, de 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència. També poden accedir als vehicles aquells animals domèstics que per la seva grandària puguin ser transportats en receptacles convenientment preparats, sempre sota la responsabilitat del portador, amb la condició que no puguin embrutar el vehicle o incomodar les altres persones.
 9. Introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos i, en general, qualsevol paquet o objecte de mides superiors a 100 × 60 × 25 cm, excepte els cotxets, les bicicletes plegables degudament plegades i les cadires de rodes i escúters que compleixin els requisits que fixa la normativa
 10. No obstant el que s’ha exposat, l’empresa prestatària dels serveis de transport, per a determinats objectes d’ús comú la mida dels quals sigui superior a la determinada més amunt, pot autoritzar-ne el transport i fixar les condicions específiques quant a la utilització dels serveis per als seus portadors.
 11. Desatendre les instruccions que doni sobre el servei el personal de conducció o el personal de les empreses que tingui encomanades funcions de vigilància o inspecció.
 12. Accedir a l’interior del vehicle en estat d’embriaguesa o sota els efectes d’estupefaents, quan això comporti molèsties a altres persones o comprometi la seguretat del vehicle o de les persones.
 13. En general, tot comportament que impliqui perill per a la pròpia integritat física o la de les altres persones o que es pugui considerar molest o ofensiu per a aquestes o per al personal de les empreses prestatàries, així com les accions que puguin deteriorar o embrutar els vehicles o les instal·lacions de les estacions d’autobusos.

Article 6. Mesures aplicables per l’ús indegut del servei de transport públic de viatgers en superfície

A totes les persones que utilitzin el servei de transport públic de superfície de viatgers dins l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona els és aplicable el que es preveu a l’article 52 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, en el redactat que en cada moment sigui vigent o en el que resulti de la norma que, si escau, la substitueixi.

Article 7. Infraccions i sancions

 1. L’incompliment de les obligacions esmentades en l’article 4 i de les prohibicions assenyalades en l’article 5 d’aquest Reglament té la consideració de falta lleu, segons el que determina l’article 142.14 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres, i és sancionat amb una multa d’entre 100,00 euros i 200,00 euros, d’acord amb l’article 201.1 del Reglament d’aplicació de la llei esmentada. Així mateix, l’ús indegut per part dels usuaris del servei de transport públic de viatgers en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona regulat en l’article 6 d’aquest Reglament és sancionat d’acord amb el règim sancionador previst en l’article 53 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, en el redactat que en cada moment sigui vigent o en el que resulti de la norma que, si escau, la substitueixi.
 2. La gradació de les sancions es fa tenint en compte els danys i els perjudicis causats, el risc creat, la intencionalitat del causant i la reiteració en la comissió de les conductes

Article 8. Prescripció

Les infraccions i les sancions prescriuen de conformitat amb el que preveu l’article 145 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres; l’article 58 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, i les disposicions de l’article 30 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Article 9. Procediment sancionador

 1. Els expedients sancionadors que es derivin de les infraccions denunciades es tramiten d’acord amb el que disposa el capítol I dels títols vuitè i novè de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, de conformitat amb les disposicions del capítol 4 del títol 8 del Decret 319/1990, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la
 2. Les empreses prestatàries dels serveis de transport poden inspeccionar el compliment de les obligacions establertes en aquest Reglament, sense perjudici que l’Àrea Metropolitana de Barcelona supervisi aquesta inspecció.
 3. El personal de les empreses esmentades està autoritzat a vigilar i inspeccionar el compliment de les obligacions esmentades i ha de donar compte de les infraccions detectades mitjançant una denúncia, que, si escau, dona lloc a l’obertura de l’expedient sancionador corresponent. Quan exerceixi aquestes funcions, ha d’estar proveït del document acreditatiu de la seva condició, que ha d’exhibir si li és requerit

Article 10. Beneficiaris del sistema de tarifació social del transport

A més de les disposicions contingudes en aquest Reglament, és aplicable a les persones que siguin beneficiàries del sistema de tarifació social del transport l’Ordenança metropolitana reguladora del Sistema de Tarifació Social que en cada moment sigui vigent.

Article 11. Bonificacions en el preu dels títols de transport públic de viatgers de superfície titularitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

 1. Els membres de les famílies monoparentals i de les famílies nombroses que tinguin reconeguda aquesta condició, i ho acreditin amb el títol corresponent, en virtut del que estableix el Reial decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, gaudeixen de les bonificacions següents, a semblança de les bonificacions implantades pel que fa als títols de transport integrats, en el preu dels títols no integrats dels serveis de transport públic de viatgers de superfície titularitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona:
  1. Famílies monoparentals o nombroses de categoria general: reducció del 20 %.
  2. Famílies monoparentals o nombroses de categoria especial: reducció del 50 %.
 2. Així mateix, amb l’objectiu d’implantar polítiques que impulsin la mobilitat sostenible, mitjançant la signatura de convenis per subscriure amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona o la tramitació dels mecanismes legalment oportuns, es pot acordar la gratuïtat o la reducció en el preu del bitllet senzill o dels títols propis dels serveis de transport públic de viatgers de superfície titularitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a favor de col·lectius determinats. Els convenis o els mecanismes que s’adoptin defineixen, entre d’altres, el marc de finançament resultant.

Article 12. Publicitat d’aquest Reglament

L’empresa prestatària dels serveis ha de col·locar el Reglament o un extracte d’aquest Reglament a l’interior dels vehicles i a les estacions d’autobusos.

Skip to content