Sancions i retirada de títols

Percepció mínima

Per accedir als serveis de transports s’ha de disposar d’un títol vàlid i suficient, de conformitat amb les tarifes i condicions vigents en cada moment. Si no es compleix amb aquesta condició, s’haurà de fer efectiva una percepció mínima. La percepció mínima és el concepte que la llei dóna a l’import que se sol·licita a les persones intervingudes que no han posat a disposició de l’interventor un títol de transport vàlid per a les característiques del trajecte o de la persona. Des de l’1 de febrer del 2012, el preu de la percepció mínima és de 100€.

Si es paga en el moment de la intervenció o en un termini de dos dies hàbils des de la seva emissió, es té una bonificació del 50% de l’import de la percepció mínim (50€).

Si no aboneu en aquest acte l’import reduït, disposeu de 30 dies per a fer efectiu el pagament del 100% de la percepció (100€) a les nostres oficines o a través d’ingrés o transferència al compte corrent nº 0182-5415-21-0208507315. Cal que indiqueu el vostre nom, la data de la inspecció i el número de butlleta.

En el cas de no pagament, Soler i Sauret, SA. formularà una denúncia davant l’administració titular del servei. D’acord amb la legislació vigent, viatjar sense títol de transport vàlid constitueix una infracció administrativa sancionable amb una multa de fins a 600€.

Retirada de títol
Aquells títols que hagin estat retirats per un ús indegut poden ser recollits pel seu titular a les nostres oficines.

En el cas que la percepció mínima hagi estat imposada a una persona per viatjar amb un títol de transport de tarifació social, un títol específic per a famílies nombroses o per a famílies monoparentals sense el carnet que acrediti el dret a obtenir-lo, la percepció mínima es deixarà sense efecte si la persona aporta la documentació acreditativa corresponent en un termini de 48 hores.

Al·legacions
Es poden presentar al·legacions contra la sol·licitud de percepció mínima, sempre que la persona intervinguda no s’hagi acollit al pagament immediat amb la bonificació del 50% de l’import.

El termini per presentar al·legacions contra una sol·licitud de percepció mínima és de 30 dies des del dia següent al de la intervenció o de 30 dies des del dia següent al del pagament del 100% la percepció mínima.

La presentació d’al·legacions no atura el tràmit de l’expedient obert arran d’una sol·licitud de percepció mínima. Per tant, el termini per abonar-la continua sent de 30 dies des del dia següent al de la intervenció.

Les al·legacions s’han de presentar presencialment a les oficines de Soler i Saurtet, SA. i s’han de fer per escrit.

El termini màxim per a resoldre el procediment sancionador i notificar-ne la resolució a la persona denunciada és d’un any.

Referències legals:
Llei 7/2004 – Servei de transport públic de viatgers
Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC 13/3/2015)

Skip to content