RSS RSS Google + FacebookTwitter Soler i Sauret

Sancions i títols retirats

Percepció mínima

Per accedir als serveis de transports s’ha de disposar d’un títol vàlid i suficient, de conformitat amb les tarifes i condicions vigents en cada moment. Si no es compleix amb aquesta condició, s’haurà de fer efectiva una percepció mínima. La percepció mínima és el concepte que la llei dóna a l’import que se sol·licita a les persones intervingudes que no han posat a disposició de l’interventor un títol de transport vàlid per a les característiques del trajecte o de la persona. Des de l'1 de febrer del 2012, el preu de la percepció mínima és de 100€.

Si es paga en el moment de la intervenció es té una bonificació del 50% de l'import de la percepció mínim (50€).

Si no aboneu en aquest acte l’import reduït, disposeu de 30 dies per a fer efectiu el pagament del 100% de la percepció (100€) a les nostres oficines o a través d’ingrés o transferència al compte corrent nº 0182-5415-21-0208507315. Cal que indiqueu el vostre nom, la data de la inspecció i el número de butlleta.

En el cas de no pagament, Soler i Sauret, SA. formularà una denúncia davant l’administració titular del servei. D’acord amb la legislació vigent, viatjar sense títol de transport vàlid constitueix una infracció administrativa sancionable amb una multa de fins a 600€.

Retirada de títol

Aquells títols que hagin estat retirats per un ús indegut poden ser recollits pel seu titular a les nostres oficines.

Al·legacions

Es poden presentar al·legacions contra la sol·licitud de percepció mínima, sempre que la persona intervinguda no s'hagi acollit al pagament immediat amb la bonificació del 50% de l'import.

El termini per presentar al·legacions contra una sol·licitud de percepció mínima és de 30 dies des del dia següent al de la intervenció o de 30 dies des del dia següent al del pagament del 100% la percepció mínima.

La presentació d'al·legacions no atura el tràmit de l'expedient obert arran d'una sol·licitud de percepció mínima. Per tant, el termini per abonar-la continua sent de 30 dies des del dia següent al de la intervenció.

Les al·legacions s'han de presentar presencialment a les oficines de Soler i Saurtet, SA. i s'han de fer per escrit.

xarxes socials